måndag 2 maj 2016

Miljöpartiets tidigare ordförande i Kristinehamn dömd för förskingring

Miljöpartiets ordförande i Kristinehamn när det var som mest turbulent i partiet 2011 och innan jag gick ur detsamma, Michael Hjelm, var den som fick uttala sig i alla Värmlandsmedia när det begav sig. Om detta har jag skrivit en del tidigare i denna blogg. Nu har han dömts för förskingring.

Han blev, efter det att han lämnat sitt jobb på Näringslivssamverkan i Kristinehamn, utvecklingssamordnare på Turistföreningen i Höör.

måndag 3 november 2014

Avslut och summering

Sysselsatt med rubricerade aktiviteter befinner jag mig just nu som bäst. Formellt gick mitt uppdrag ut den 30 oktober, men sedan har jag fått några dagar att rensa på kontoret, tömma dator, iPad och iPhone, lämna tillbaka passerkort, First class inköpskort (som jag bara använt en enda gång - 2011, tror jag det var) samt inte minst: rensa bland papperen!

Det som slår mig när jag går igenom mina papper och pärmar är hur enormt många frågor man faktiskt hinner tränga in i och engagera sig i under en mandatperiod och engagemanget väcks igen i takt med att jag går igenom papperen.

Men, nu skall jag ju lämna det hela och vad ska jag då göra med alltsammans? En del går till återvinningen, en del hamnar hos min kommunalrådsgranne och så befarar jag att jag kommer att ha med mig en stor kasse papper hem att gå genom.

Dock vet jag ju att det som var så viktigt igår inte kommer att vara det imorgon - helt enkelt för att det kommer att komma många andra mer akut viktiga frågor att ta itu med och nu är det ju dessutom andra som kommer att gå vidare med många av de kommunpolitiska frågorna. Dock tycker jag att det är tråkigt att min relation med MP reducerats till noll (åtminstone lokalt ur den aspekten att jag annars på ett naturligt sätt kunna överlämna mycket till nästa MP-råd, om hon velat ha det.

Idag fick Eva-Lena Segerud ett häfte om kvalitetsindikatorer på energiområdet. Jag tror hon kan få större användning av det än vad jag kommer att få. Det vore inte så dumt om vi kunde få ett kommunalt energimål i Kristinehamn!

Jag förstår att förre KS-ordföranden i Gullspång tyckte att det var skönt att gå tillbaka till att jobba som snickare. Själv vill jag ta time out från allt som har med dokument och papper att göra. Trots att jag för något år sedan rensade ut 40 kg gamla handlingar, har jag mängder kvar och inte bara från det här senaste kommunalrådsuppdraget.

Jag hoppas jag lyckas. Imorgon går den slutliga urstädningen av mitt kontorsrum av stapeln. För övrigt blir det nog ett till inlägg på den här bloggen innan jag avslutar den och så har jag visst ett litet möte med Stadsmiljökommittén i mitten av november också. Kanske rapporterar jag även från det! Hursomhelst kommer jag att tala om när jag anser den här bloggen vara avslutad! Så vll jag tacka er som hört av mig till mig med kort, brev och på annat sätt! Det känns faktiskt väldigt fint!

söndag 26 oktober 2014

Heureka!

På senaste KS-mötet (mitt sista), sa Bjarne Olsson att han inte vill att Jakobsbergsskolan rivs, utan att huset ska få finnas kvar. Det var en markering. Vi får se om det håller mandatperioden ut!

torsdag 25 september 2014

Har jag bytt parti?

För er som uppmärksammat att jag har fått röster för SD i kommunvalet och som undrar om jag har bytt parti, vill jag klargöra att så inte är fallet, att jag fortfarande sedan jag lämnade MP 2012 inte tillhör något parti och således heller inte är medlem i SD.

Jag kan se följande möjliga förklaring, nämligen att det finns några kristinehamnare som inte känner att de kan rösta vare sig på Alliansen eller det RödGröna blocket, dvs S/V/MP, men som fortfarande vill se mig i Kommunfullmäktige eller i Kristinehamnspolitiken. Genom att sätta mig på SD:s lista kanske man har bedömt att jag har viss chans att komma in i KF utan att slukas in i något av blockan, alternativt "proteströstat" på SD och samtidigt fortfarande vill se mig i politiken.

En tredje teori är att man faktiskt vill rösta på SD men även på mig och därför satt mig på SD:s valsedel. Men kanske vill man inte rösta på SD av den anledning alla förknippar med vad SD i huvudsak står för? Jag kan konstatera att jag fått alla mina röster i Sandfallet / Stenstaliden.

Möjligen finns det någon som satt mig på SD:s valsedel som läser det här och som kan se om min teori stämmer. Isåfall så får jag tacka för förtroendet!

måndag 1 september 2014

Yrkande om återremiss av ärendet Detaljplan kv Björktrasten, KSAU 26 aug 2014

Översvämmad trädgård mitt emot nuvarande Jakobsbergsskolan. Tyvärr kunde jag av för mig okänt skäl inte lägga in en bild på Jakobsbergsskolans skolgård.


Gamla badhuset vid Varnan.

I NKP stod det förra veckan angående översvämningen av Jakobsbergsskolans skolgård, att Alliansen på senaste KSAU lade ner sin röst i ärendet Antagande av detaljplan för kvarteret Björktrasten.

Det stämmer förvisso. Dock stod det i tidningen inte ett ord om att jag yrkade återremiss av ärendet. Konsten att återge korrekta referat från ett möte är att ge relevant information. Eftersom NKP oftast inte har någon egen journalist på plats vid KSAU- mötena, blir informationen i tidningen andrahandsinformation. Vem som gav tidningen information denna gång; om det var ordf Bjarne Olsson (S) eller någon annan, vet jag ej. Så här lyder mitt yrkande:

KSAU 2014-08-26

Yrkande om återremiss av ärende 6, Antagande av detaljplan för kvarteret Björktrasten

-
I planen tas inte hänsyn till de rekommendationer som KS tagit del av från Brandskyddslaget gällande nybyggnation i närheten av transporter av farligt gods på järnväg, när man planerar parkeringsplats på det som enligt B bör vara en trädbevuxen skyddszon.
-
I planen beaktas inte de rekommendationer länsstyrelsen givit gällande beaktande av kulturmiljön i området och som likaledes tillställts KS.
-
Planen upprättades före de översvämningar av Varnan som inträffade i slutet av augusti, där också fastigheten Björktrasten drabbades. Därmed bör en omprövning ske av huruvida de utredningar som hittills gjorts gällande risk för skred, sättningar etc i tillräcklig utsträckning hänsyn tagits till de sannolika effekter ett med tätare intervaller återkommande s k 100-årsregn kan komma att förorsaka.
-
Planen kan komma att möjliggöra ett oacceptabelt ingrepp i den befintliga kulturmiljön genom den maximala hushöjd som tillåts m m.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

att ett nytt förslag till detaljplan tillställs KSAU efter det att omarbetningen av PLHU, vilken inkluderar bl a grönstrukturplan, färdigställts och efter det att kulturresursplanen omarbetats / färdigställts, eftersom dessa planer skall ligga till grund för upprättandet av detaljplaner i Kristinehamns kommun. Vad gäller Grönstrukturplanen är upprättandet av en sådan också ett av delmålen i det av riksdagen antagna mijlömålet God bebyggd miljö. Även inkludering av kulturvärden ingår i preciseringen av måluppfyllelsen för miljömålet God bebyggd miljö, vilket definieras som följer:

 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

När det gäller kvarteret Björktrasten inordnas nuvarande Jakobsbergsskolan i kategori 2, ”värdefulla byggnader” i såväl kommunens inventering av Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, vilken ingår som del i kommunens Kulturresursprogram, som i kommunens översiktsplan-

I åtgärdsprogrammet står om dessa byggnader följande: ”Någon förvanskning av exteriören får alltså inte ske genom arbeten på själva byggnaderna.” samt ”Anpassning av omgivande nybebyggelse bör sina huvuddrag bestämmas i detaljplan eller i områdesbestämmelser.
------
Den aktuella tomten gränsar till såväl ett vatten- och skredriskområde som till en transportjärnväg för farligt gods,samt ligger i ett ur kulturmiljösynpunkt värdefullt och känsligt område.

Till dessa faktorer bör större hänsyn tas än vad som görs i föreliggande förslag till detaljplan.

Elisabeth Holmstrand Gustafsson, ledamot i KSAU

fredag 22 augusti 2014

Indikationer på det annalkande ovädret

På ett KSAU-möte idag angående översvämningarna och effekten av dem (KSAU är ju även krisledningsnämnd) menade KS ordförande att det inte fanns några indikationer på det stundande ovädret.

 Jag håller väl inte riktigt med......Jag går varje dag in på SMHI:s hemsida och kollar väderutsikterna. Kanske beror det dels på att jag har en fjälledarutbildning, dels på att min uppgift, när jag under en period jobbade på Storulvåns fjällstation, var att dagligen lyssna av vädret och att sätta upp information om dagens väderutsikter för dem som skulle ut på tur.

Så här såg det ut i Södra Råda på onsdagskvällen. Det är mig veterligen första gången jag tagit foton på ett blåsvart oväder. Troligen måste vi bli bättre på att läsa av hot i form av olika oväder. Nu talar man, enligt en räddningsledare på BRT i förmiddags, inte längre om hundraårsregn, utan kanske om femtioårsregn; dvs de kraftiga regn som man räknade med skulle falla i snitt vart hundrade år, får man räkna med kommer oftare. Han hänvisade här till SMHI:s beräkningar.

Man vet inte heller alltid exakt var regnen faller, bara att de kommer att falla.

Södra Råda mot Kristinehamn 20.08 onsdagen den 20 augusti 2014.
Södra Råda mot Kristinehamn kl 20.23 onsdagen den 20 augusti 2014.

torsdag 21 augusti 2014

Politiken och effekten av översvämningarna

Varnan idag med tillflöde från omgivande torg och gator.
Om Kristinehamn inte har den beredskap i infrastrukturen man hade kunnat åstadkomma under mandatperioden för att mildra effekterna av ett regn i klass med det senaste regnvädret i Kristinehamn med omnejd, så bär enligt min mening Socialdemokraterna och Vänsterpartiet det fulla ansvaret för att detta inte åstadkommits.

Jag har påtalat vikten av både blå- och grönstrukturplan (ett arbete med grönstrukturplan har tidigare under alliansens styre påbörjats genom att KS då anslog 100 t kr till detta arbete, men slutförde det av någon anledning inte) i många olika sammanhang, deltagit på konferenser både på Karlstads universitet, CCC och med länsstyrelsen, m m m m.

Jag har även påtalat behovet av ett vattenråd för Varnan, risken för s ka hundraårsregn och av att upprätta / färdigställa en Grönstrukturplan, som också är en blåstrukturplan med beredskap för höga vattenflöden. Det handlar om allt från plantering av träd som har förmåga att snabbt suga upp mycket vatten och dräneringsytor i form av nedsänkta planteringar, små "våtmarker" i stadsmiljö, till upphöjda cykelbanor och framkomlighet. Dagvattensystemet är naturligtvis också en viktig del av det hela.

Likaså har jag i samtal med förre chefen för tekniska förvaltningen fått en redogörelse om vidtagna åtgärder vid det förra regnet i Kristinehamn vid nyåret 2000-2001 (vill jag minnas att det var, men det var innan jag kom tillbaka hit 2002).

Jag upplever dock att jag vad gäller S och V har talat för helt döva öron. De har som jag ser det bara tittat på vad som händer om Vänern svämmar över och där hårt tillsammans med Åke Thörnesjö (M) via kommunstyrelsen och som (vad gäller den sistnämnde) observatörer i Kommuner i Samverkan om Vänerns Vattenreglering krävt att staten skall ta det fulla ekonomiska ansvaret; att inget preventivt arbete egentligen skall behöva ligga på kommunerna runt Vänern  ö h t.

Ingen annan har drivit på detta planeringsarbete heller - inte ens i sammanhanget ansvariga tjänstemän har tyckt att en sådan plan varit prioriterad alternativt menat att vi redan har en. Till Länsstyrelsen har vi dock uppgivit att vi påbörjat en men inte slutfört den, vilket stämmer bättre med min uppfattning. Olika anställda säger alltså olika saker.

En f d tjänsteman har dock så sent som i år sagt till mig att vi har en grönstrukturplan - i översiktsplanen. Översiktsplanen är dock inte aktualitetsprövad, vilket strider mot Plan- och Bygglagen, PBL, som säger att en översiktsplan skall aktualitetsprövas varje mandatperiod. Vår översiktsplan arbetades fram 2004.

Efter det har fördjupade översiktsplaner tillkommit för vissa områden, men planen i sin helhet har inte aktualitetsprövats. Sedan ÖP antogs har också andra lagar förändrats och utredningar gjorts, som Stigande vatten och Klimat- och Sårbarhetsutredningen.

Det är t o m så att S (Bjarne Olsson) och V (Anne-Marie Wallouch) på KSAU försökte hindra mig från att lyfta frågan om upprättande av Grönstrukturplan som ett politiskt initiativ. Alliansen räddade mig dock. Vad beslutet sedan blev, återkommer jag om. Läs gärna

 Maktmissbruk av Bjarne Olsson

Grönstrukturplan för Kristinehamn

Läs mer här om

Miljömålet God bebyggd miljö, delmålet Planering Grönstruktur och Vattenområden